header.jpg - 43.83 kb

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Az üzemi baleset azon túlmenően, hogy emberek egészségét, testi épségét –  esetenként életét – károsítja vagy veszélyezteti, sok esetben mind a munkavállalóra, mind a munkáltatóra nézve súlyos anyagi terhet is jelenthet.

 Kártérítési felelősség

 A kártérítési felelősségre vonatkozó szabályokat a Polgári Törvénykönyvben és a Munka Törvénykönyvében találjuk.  A munkáltató objektív felelősséggel tartozik a munkavállalót ért károk megtérítését illetően.  Ez azt jelenti, hogy kártérítési felelőssége akkor is fennáll, ha a baleset bekövetkeztében nem hibás.  A kártérítési felelősség alól akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.  További kivétel, hogy a legfeljebb tíz főfoglalkozású munkavállalót foglalkoztató magánszemély munkáltató a munkavállalónak okozott kárért vétkessége esetén felel.

A kártérítési igény benyújtására a sérültet a káreseményt követő 15 napon belül fel kell hívni, és a benyújtott kárigényre indokolt, érdemi választ kell adni.

A kártérítési igény kiterjedhet a munkavállaló elmaradt jövedelmére, dologi kárára, a balesettel kapcsolatos indokolt költségek és a nem vagyoni kár megtérítésére.

Nemrég találkoztam egy esettel, ahol a bíróság összességében 9,000,000 Ft, azaz kilenc millió forint vagyoni és nem vagyoni kártérítést ítélt meg egy anyagmozgatás közben megsérült dolgozónak.  Egy ekkora kártérítési összeg egy kisebb vállalkozást akár teljesen tönkre is tehet.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

A hétköznapi szóhasználatban inkább a munkaruha megnevezés terjedt el. Valójában a munkáltató által biztosított ruházat szerepe alapján sorolhatjuk a ruházatot egyik, vagy másik osztályba.

  Vannak munkakörök, ahol az egységes, a beosztáshoz illő megjelenés követelmény. Ilyenkor egyenruháról, formaruháról beszélünk. Más esetben a tevékenységből adódó fokozott idénybevétel, szennyeződés indokolja, hogy a munkáltató biztosítsa a ruházatot. A munkaruhát bizonyos esetekben tekinthetjük egyfajta szociális juttatásnak is.

A munkaruhának – szemben a védőruhával – kihordási ideje van. Ez a kifejezés azt az időtartamot takarja, amelyen túl a ruha átmegy a munkavállaló tulajdonába, azzal már nem köteles elszámolni, és új munkaruhára jogosult. A munkaruhát sok esetben a munkavállaló vásárolja meg, és a költségekkel elszámol. A „közönséges” munkaruhára vonatkozó szabályozást – különösen formaruha vagy egyenruha tekintetében – maga a munkáltató határozza meg. A munkaruha tisztán tartásáról általában a munkavállaló gondoskodik.

 Védőruházat

Mint neve is mutatja, általában valamilyen külső, károsító hatástól védi viselőjét. Ez a hatás lehet fizikai, kémiai, biológiai vagy akár ezek kombinációja. A védőruházat kialakítása ennek megfelelő. Természetesen más szempontokat kell figyelembe venni például a láb védelmére a lakatos vagy maró vegyszerekkel dolgozó munkás esetében. Amíg első esetben a mechanikai védelem az elsődleges, a második esetben a vegyszerállóság lesz a meghatározó. Az építőiparban szinte valamennyi károsító hatás előfordul, mégis leginkább a mechanikai hatások és a kedvezőtlen időjárás elleni védelem a legnagyobb feladat.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

A fejlődés iránya

A technika fejlődésével a munkafolyamatok is jelentősen átalakulnak.  Egy részről komfortosabbá, biztonságosabbá válik a munkakörnyezet, más részről új, eddig nem ismert, esetenként nagy hatósugarú  károsító tényezők jelennek meg.  Örvendetes, hogy a munkabiztonság területén egyre nagyobb jelentősséggel bír a megelőzés.  A műszaki védelmet a tervezők igyekeznek a technológia folyamatába integrálni.  A megelőzés talán leghatékonyabb módja, amikor a dolgozó nem is tud a veszélyzónába kerülni. 

A munkabiztonság azonban nemcsak műszaki feladat.  Nagy a jelentőssége a helyes ügyviteli szabályok kialakításának is.  A legprecízebben megtervezett eljárások is csak akkor nyújtanak biztonságot, ha az alkalmazás során betartják a vonatkozó előírásokat.  Ha munkavédelmi szabályzat kialakítása, a munkavédelmi oktatás csak formálisan történik az lerontja a műszaki védelem hatásfokát.  Fontos, hogy a munkavállalók tisztában legyenek feladataikkal a biztonságért való felelősségükkel. 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

A munkabalesetek szakszerű kivizsgálása fontos.  Egyrészt azért, mert a baleset bekövetkezéséért való felelősséget meg kell állapítani, másrészt meg kell tenni a szükséges intézkedéseket a hasonló események elkerülése érdekében.

 Szabályozása

Az a munkáltató köteles a munkabaleset kivizsgálására, bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó előírásokat teljesíteni, amely (aki) a sérültet szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatja.  A munkabalesetek kivizsgálására vonatkozó előírásokat a munkavédelmi szabályzat tartalmazza.  Ebben a szabályzatban kell megjelölni a felelős személyt, személyeket, rendelkezni a kivizsgáláshoz kapcsolódó ügyviteli feladatokról.  Fontos, hogy a baleset körülményeit mielőbb tisztázni lehessen, hiszen a történtek az idő múlásával már nehezebben rekonstruálhatók.  Ezért lényeges, hogy minden munkavállaló tisztában legyen vele, hogy baleset esetén mi a teendő, a közvetlen segítségnyújtáson túl milyen egyéb feladata van, például, kit kell értesíteni, kihez fordulhat segítségért.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 A munkáltató feladata a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkakörülmények biztosítása.  Fontos eleme a munkakörnyezetnek a megfelelő klíma is.

  A túlságosan meleg és a túlságosan hideg klíma egyaránt veszélyezteti a munkavállalók egészségét.  Ha a test lehűl fogékonnyá válik a különböző fertőzések iránt, esetleg izületi bántalom alakulhat ki.  A meleg klíma terheli a keringési rendszert, koncentráció zavart idéz elő, szélsőséges esetben kiszáradáshoz vezethet.  A levegő hőmérséklete mellett fontos még annak áramlási sebessége és relatív páratartalma is.  Ezek a tényezők amellett, hogy a hőérzetet kifejezettebbé teszik, fokozhatják az egészségkárosodás kialakulásának veszélyét.  Például párás meleg levegőben romlik a szervezet hőleadása, ugyanakkor a hideg levegő nagyobb légáramlási sebessége mellett hamarabb hűl le az emberi test.  A legrosszabb a két hatás, a hideg és a meleg, gyors váltogatása, amikor a szervezet nem tud kellőképpen alkalmazkodni egyik terheléshez sem.  Ilyen esettel találkoztam, amikor egy szövőgyárban a mesterséges meleg, párás környezetben dolgozó anyagmozgatók a hideg hónapokban anyagot szállítottak az udvaron keresztül a termelő helyiségből egy fűtetlen raktár helyiségbe.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 Az ellenőrzés, a megfelelőség vizsgálata részben a technológia része, másrészt rendkívüli események tehetik szükségessé. Mindenképp izgalmas, ha a hatóság végzi.

 Amikor a nyolcvanas évek közepén – frissen végzett szakemberként – egy gyár munkavédelmi vezetője lettem, másokhoz hasonlóan én is azt gondoltam, hogy a kirendelt ellenőr csak lelketlen, szürke, okvetetlenkedő alak lehet. Elődöm, egy rutinos szakember azt javasolta, hogy vegyem fel a kapcsolatot a felügyelőséggel, és magam kezdeményezzem az ellenőrzést. Az ellenőr, látva együttműködési készségemet, nagyon segítőkésznek bizonyult. Ami megalapozta a jól működő, hosszú távú szakmai kapcsolatot. 

 Az ellenőrzés tárgya

A vizsgálat – végezzük azt magunk, vagy külső szakember, esetleg a hatóság bevonásával – lehetőséget ad a hibák feltárására, a helyesbítésre. Az ellenőrzés sok esetben eleve része a technológiának. Az annak betartására vonatkozó szabályokat napi, heti, havi, negyedéves, illetve éves szemléken is ellenőrizzük. A napi, heti szemlét általában önállóan végzi a közvetlen termelésirányító, vagy a munkavédelmi szakember. Az időszakos szemlékre célszerű meghívni más, a munkavédelem szempontjából kiemelkedően fontos területek vezetőjét, esetleg a menedzsment képviselőjét. Fontos, hogy a vállalkozás vezetése személyesen is megbizonyosodjon a biztonságos munkafeltételek meglétéről, illetve hiányosság esetén hatékonyan közbeléphessen. Az ellenőrzést végezheti a hatóság is. A biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkakörülmények meglétét az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) mellett végezheti az ÁNTSZ és a Bányafelügyelet (illetve illetékességgel bíró területi szerveik) is. Az ellenőrzés indulhat hivatalból (például súlyos munkabaleset kivizsgálása) vagy kérelemre (például munkavállaló vagy sérült munkavállaló hozzátartozójának kérelme).